ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.........................................................................................................................................................
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓
 
   

              ตามที่โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ได้รับการประเมินความพร้อมและสามารถเปิดเรียนได้ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และมีการสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ โดยให้นักเรียนที่เป็นเลขคี่มาเรียนวันคี่ และนักเรียนที่เป็นเลขที่คู่มาเรียนวันคู่ ตามปฏิทินการมาโรงเรียน ดังนี้

ปฏิทินการมาโรงเรียน

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

 

วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

วันที่

 

 

กลุ่มมาเรียน

 

 

กลุ่ม ๑

กลุ่ม ๒

กลุ่ม ๑

วันที่

๑๐

กลุ่มมาเรียน

หยุดเรียน

หยุดเรียน

กลุ่ม ๒

กลุ่ม ๑

กลุ่ม ๒

วันที่

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

กลุ่มมาเรียน

กลุ่ม ๑

กลุ่ม ๒

กลุ่ม ๑

กลุ่ม ๒

กลุ่ม ๑

วันที่

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

กลุ่มมาเรียน

กลุ่ม ๒

กลุ่ม ๑

กลุ่ม ๒

กลุ่ม ๑

กลุ่ม ๒

วันที่

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

กลุ่มมาเรียน

กลุ่ม ๑

หยุดเรียน

กลุ่ม ๑

กลุ่ม ๒

กลุ่ม ๑

* กลุ่ม ๑ นักเรียนที่มี่เลขที่คี่

* กลุ่ม ๒ นักเรียนที่มีเลขที่คู่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2563