ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.........................................................................................................................................................
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
   

 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ข้อ ๒ การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สถานศึกษาประเมินตนเองของสถานศึกษา และเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพมีความพร้อมและสามารถเปิดเรียนได้ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้

              จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)

              ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็น ๒ กลุ่ม โดยใช้เลขที่คี่ (กลุ่ม ๑) และเลขที่คู่ (กลุ่ม ๒)

              ๒. การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ โดยให้นักเรียนที่เป็นเลขคี่มาเรียนวันคี่ และนักเรียนที่เป็นเลขที่คู่มาเรียนวันคู่

          ๓. ในวันที่นักเรียนมาโรงเรียนให้เข้าเรียนตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด และในวันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียน ให้นักเรียนจัดทำใบงาน แบบฝึกหรือชุดกิจกรรม ตามที่ครูผู้สอนจัดเตรียมให้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2563