ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.........................................................................................................................................................
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
   

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา โดยมีการปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น 

โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพจึงขอแจ้งกำหนดการต่างๆ ดังนี้

๑. เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. รับตารางเรียน หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน  วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2563