ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.........................................................................................................................................................
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
   

 แจ้งผู้ปกครอง  กำหนดมอบตัวนักเรียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น. เป้นต้นไป

เอกสารวันมอบตัว ดังนี้

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน  2 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ (กรณีไม่ใช่บิดามารดา)

5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ (กรณีไม่ใช่บิดามารดา)

6. รูปถ่ายนักเรียน (ขนาด 1 นิ้ว) จำนวน 4 รูป

7.  รูปถ่ายผู้ปกครอง (ขนาด 1 นิ้ว) จำนวน 1 รูป (ติดบัตรรับส่งนักเรียน) 

8. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์กรณีมีโรคประจำตัว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2562